040 - משפט פיתגורס תרגיל



בשרטוט נתונים האורכים של AB, BC ו- CD בסנטימטרים.
    חשב את האורך של AD.
    חשב את שטח המשולש ABCD.


פתרון: