מעבדת קפיציםמעבדה למציאת תכונות הקפיץ.

תרגיל 1:
הנח את כפתור החיכוך על ערכו המקסימאלי.
הקפד להניח את כפתור הקשיחות של קפיץ 3 על ערכו האמצעי (ערך 5).
עתה תלה את המשקולות לפי הסדר וצפה בהתארכות הקפיץ:
1 - משקולת של 50 גר'
2 - משקולת של 100 גר'
3 - משקולת של 250 גר'
מה ראית בניסוי? תאר במחברתך, במילים.


חזור על הניסוי בערכים שונים של קשיחות (יש לבצע את הניסוי רק עם קפיץ 3)  - Softnes
ומלא את הטבלה:
ערכי הקשיחות בין 0 לנמוך ל- 10 לגבוה.
* שים לב, התארכות איננה אורך.

 מס מדידה קשיחותהתארכות
50gr
התארכות
100gr 
התארכות
250gr 
 1 5   
 27   
 34   
43על סמך הטבלה, הצג התוצאות באמצעות גרפים -
בציר האופקי המשקל, ובציר האנכי התארכות הקפיץ.
עליך להציג התוצאות בארבע גרפים, גרף אחד עבור כל קשיחות. ניתן להציג את כל ארבעת הגרפים על מערכת צירים משותפת.
* שים לב, בטבלה מופיע המסה ולא המשקל, יש להמיר את המסה למשקל -
בכדור הארץ  g=10N/Kg

עבור כל אד מן הקשיחויות, האם תוכל לקבוע כלל, הקושר בין המשקל להתארכות הקפיץ?

תרגיל 2:
חזור על תרגיל 2, הפעם בסביבת הכבידה של הירח.
האם יש הבדל בתוצאות? כיצד תוכל להסביר הבדל זה?

תרגיל 3:
האם תוכל למדוד כעת מה משקלן של המשקולות האדומה הזהובה והירוקה?
מה מסתה של כל משקולת?

תרגיל 4:
קבע את כפתור החיכוך - Friction על הערך האמצעי.
תלה את המשקולות על הקפיצים לפי הסדר הבא:
על קפיץ מס' 1 - משקולת של 50 גר'
על קפיץ מס' 2 - משקולת של 100 גר'
על קפיץ מס' 3 - משקולת של 250 גר'

הבא כל משקולת אל הקו המקוקו ושחרר, קבע בעזרת שעון עצר כמה זמן לקח למשקולת להתייצב.

חזור על הניסוי בערכים שונים של חיכוך - Friction ומלא את הטבלה:
ערכי החיכוך בין 0 לנמוך ל- 10 לגבוה.
 מס מדידה ערךהחיכוך זמן התיצבות
50gr
זמן התיצבות
100gr 
זמן התיצבות
250gr 
 15   
 2   
 3   
 4   
 5   
 6   
 7   
 8   

שרטט גרף המתאר את הקשר בין זמן ההתיצבות לחיכוך בקפיץ.
(ניתן להשתמש בתכנת גליון אלקטרוני).

כיצד נראה הקשר בין זמן ההתיצבות לערך החיכוך?

חפש ברשת את המושג "ריסון". הסבר את המושג במילים שלך, לאור תוצאות הניסוי.


Comments