40 ירחמיאל ועזריאל מקיפים את הארץ

ירחמיאל ועזריאל מקיפים את כדור הארץ.
ירחמיאל בלווין הנע בגובה RE השווה לרדיוס כדור הארץ, מעל פני כדור הארץ.
עזריאל  לווין הנע בגובה 2RE מעל פני כדור הארץ.

בהנחה ששדה הכבידה על פני כדור הארץ הוא 10 מ/ש2. חשב מהו שדה הכבידה בכל אחד מן הלווינים?


Comments