200 תרגילירחמיאל זורק תפוז קטן שמסתו 5 ק"ג ישירות מעלה במהירות תחילית של 42 מ/ש.
שרטט תרשים ברור המתאר את הבעיה.  

- הסבר כיצד משתנה האנרגיה הקינטית של התפוז עם עליתו לגובה?
הסבר כיצד משתנה האנרגיה הפוטנציאלית של התפוז עם עליתו לגובה?
מה האנרגיה הקינטית של התפוז מיד לאחר יציאתו מידו של ירחמיאל? 
מה מהירותו הרגעית של התפוז כאשר יגיע לשיא הגובה?
לאיזה גובה מרבי יגיע התפוז?
מה האנרגיה הקינטית של התפוז כאשר עבר בגובה של 15 מטר?
- מה האנרגיה הפוטנציאלית של התפוז כאשר עבר בגובה של 15 מטר?
- מה האנרגיה הכוללת של התפוז כאשר עבר בגובה של 15 מטר?
- מה תהיה מהירות התפוז כאשר עבר בגובה של 15 מטרים?
- הסבר כיצד משתנה האנרגיה הקינטית של התפוז עם עליתו לגובה?

Comments